Kriteret që duhen plotësuar për të birësuar një fëmijë në Shqipëri.

Ja kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët për birësim:

  1. Kërkesë për motivin e birësimit.
  2. Aktin që provohet që aplikantët janë të përshtatshëm për të birësuar fëmijë, i cili realizohet nga autoriteti qendror apo organi kompetent në vendin ku fillon  proçedura.
  3. Të dhëna mbi gjendjen civile.
  4. Raport mjekësor dhe historia mjekësore familjare.
  5. Analizat e HIV-AIDS dhe hepatitit B.
  6. Vërtetim i gjendjes gjyqësore.
  7. Vërtetime të punësimit dhe të të ardhurave.
  8. Vërtetim i gjendjes ekonomike dhe sociale.
  9. Raporti psiko-social i realizuar nga autoriteti i shtetit pritës që konfirmon situatën e aplikantëve.
  10. Raportimi i kushteve të banimit i shoqëruar me fotografitë përkatëse.

Kryetari i Komitetit Shqiptar të Birësimit: z. Genci Terpo

 Fotot: Rozafa Shpuza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Verified by MonsterInsights