heqja dore nga shtetesia Shipetare

  • Kendi ligjor

    Heqja dorë nga Shtetësia Shqiptare

    Heqja dorë nga shtetësia shqiptare, në rast se është marrë njështetësi tjetër ose është marrë premtimi për marrjen e një shtetësie tjetër. Procedura që duhet ndjekur si dhe dokumentacioni përkatës është si më poshtë: ➢ Dokumentacioni 1)Presidentit të Republikëssë Shqipërisë 2) Premtimi nga autoriteti kompetent i shtetësisë tjetër ose dokument shtetësie origjinal, marrë në vendin përkatës 3) Certifikata e lindjes e aplikuesit 4) Dëshmi penaliteti 5) Vërtetim nga gjykata e rrethit 6) Vërtetim nga prokuroria 7) Vërtetim nga zyra e përmbarimit 8) Vërtetim nga kryetari i njësisë administrative që është banor i asaj njësie, në të cilën konfirmohet adresa e saktë 9) Certifikatë martese e aplikuesit, nëse është i martuar 10) Certifikatë e gjendjes familjare në shtetin ku banon 11) Deklarata noteriale e të dy prindërve, ku të shprehet pëlqimii tyre për heqjen dorë nga shtetësia shqiptare e fëmijëve të tyretë moshës së mitur 12) Dokumenti që vërteton vendbanimin e tij në shtetin premtues të shtetësisë tjetër 13) Mandat pagesa ➢ Procedura…

    Read More »
Back to top button
Verified by MonsterInsights